Village of Godfrey Illinois

PO Box 5067
6810 Godfrey Road
Godfrey, IL 62035
Phone: (618) 466-3324

Village Departments Village of Godfrey

Bethany Bohn

Deputy Clerk

 deputyclerk@godfreyil.org

 

 
Address:
6810 Godfrey Road
Godfrey, IL 62035
62035

Telephone: 618-466-3381
Fax: 618-466-9363